به سلامت آمده ام در به رویم بگشائی یا نگشائی دخیل به مهر دلت بسته ام و به ایمان می دانم که نازک دلتر از آنی که مهمان به جفا. از در برانی و در بروی مشتاق ببندی. صباحی چند عزم دیدارت کردم و ندانستم که گم کرده وفا را ره به منزل وفا نیست که امید داشتم به لطف عفو کریم.
+ نوشته شده توسط پرنده در دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 17:55 |


Powered By
BLOGFA.COM